เมนูหลัก

07612311การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
Personality Development for Career
สังกัดเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์14:00-17:0021012C451728M    
อาจารย์: อาจารย์สมปรารถนา สุขสละ
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-14-31
3-3-0
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 5 ห้อง 551/2
Course Description
ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพคุณค่าการมีบุคลิกภาพที่ดีมุมมองเชิงจิตวิทยา บุคลิกภาพตามหลักพระพุทธศาสนาการประเมินบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพการสื่อสารกับบุคลิกภาพการสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงานการเข้าสังคมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ

Meaning and importance of personality; value of good personality; point of view of psychology; personality according to Buddhism principles; personality evaluation; personality development in career; communication and personality; making happiness; success of work; socializing; morals, ethics,professional integrity

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน