เมนูหลัก

TF2001109การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Textile industrial Management
สังกัดอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี12:00-15:004214C45441M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ
สำรองให้:45-4-41
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร 4 ห้อง 433
Course Description
พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม การตลาดสิ่งทอ โครงสร้างและการจัดการองค์การ การบริหารการจัดซื้อและวัสดุคงคลัง การควบคุมต้นทุนทางอุตสาหกรรม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Fundamentals of industrial management; textile marketing; organization structure and management; purchasing and inventory management; industrial cost controls; supply chain management; productivity of textile industry

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน