เมนูหลัก

07612317กฎหมายเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร์
Law for Home Economics Business
สังกัดเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ      

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจคหกรรมศาสตร์บุคคลและทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญา นิติกรรมและสัญญาซื้อขายเช่าทรัพย์และเช่าซื้อการจ้างแรงงานและจ้างทำของการยืมค้ำประกันจำนอง จำนำตัวแทนและนายหน้าตั๋วเงินห้างหุ้นส่วนและบริษัท

Law related to home economics business; person and properties; intellectual property; legal transaction and buying and selling agreements; rent and hire purchase; employment and hiring; borrowing; securities, mortgage, pledges, agent and go-betweens, commercial paper, partnership and company

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน