เมนูหลัก

GE2300104การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
Quality of Life and Social Skill Development
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป(กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  08 จันทร์08:00-11:004214C45837M    
อาจารย์: อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี
สำรองให้:45-8-37
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 4 ห้อง 442
Course Description
การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional ethics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน