เมนูหลัก

TF2012101การปฐมนิเทศทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
Orientation in Garment Technology
สังกัดอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, เทคโนโลยีเสื้อผ้า
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ      

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเสื้อผ้า รูปแบบโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบ แนวโน้มของเทคโนโลยีเสื้อผ้า การปฐมนิเทศ และการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า

History and evolution of garment technology; structure and responsibilities; garment technology trends; orientation; and garment technology field trips

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน