เมนูหลัก

TF2012205โครงสร้างผ้า
Fabric Structures
สังกัดอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:004214C45936M    
อาจารย์: อาจารย์จารุวรรณ ดิศวัฒน์
สำรองให้:45-9-36
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 4 ห้อง 432
Course Description
การผลิตเส้นด้าย การทอผ้า การถักผ้า ผ้าไม่ทอ ผ้าที่ผลิตด้วยกระบวนการอื่นๆ และผ้าที่ผลิตจากใยผสม การออกแบบลายทอ การวิเคราะห์ผ้า

Yarn manufacturing; weaving; knitting; non-woven fabrics; other processed fabrics and synthetic fabrics; pattern designs for weaving; and fabric analysis

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน