เมนูหลัก

TF2012310การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม
Apparel Quality Control
สังกัดอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:004214C45639M    
อาจารย์: อาจารย์จารุวรรณ ดิศวัฒน์
สำรองให้:45-6-39
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 4 ห้อง 431
Course Description
ระบบการควบคุมคุณภาพองค์กร การควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ การสร้างแผนควบคุม การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล กิจกรรมควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

Organizational quality control system; quality control for garment industry; quality control tools; control plan building; International standard on product quality assurance; quality control activities for garment industry

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน