เมนูหลัก

TF2012327การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า
Project Preparation in Garment Technology
สังกัดอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, -
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:TF2012428
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ      

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การสืบค้นข้อมูลโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า การสืบค้นด้านนวัตกรรมในเทคโนโลยีเสื้อผ้า การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า การนำเสนองาน

Data searching on garment technology project; searching for innovation in garment technology; data preparation; data analysis; project writing for garment technology; and research presentation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน