ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์มาชำระค่าลงทะเบียนที่ผ่อนผันไว้(ด่วนที่สุด)
ให้ นายสิริชัย ศรีสุพรรณ นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มาชำระเงินค่าลงทะเบียนส่วนที่ได้ผ่อนผันไว้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เทเวศร์ โดยด่วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2557
 2.ประกาศรายชื่อบัณฑิต / ผังที่นั่ง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และบัณฑิตตกค้างที่ยื่นคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งได้แล้ว สำหรับนักศึกษาที่มียศหรือที่ยื่นขอเปลี่ยนคำขานนาม รายชื่อของนักศึกษาจะอยู่ท้ายสุดของคณะของนักศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวล   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 3.ให้นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์นำเอกสารที่ใช้รายงานตัวนักศึกษาใหม่มาคืน(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2557 นำเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ซึ่งต้องคืนเมื่อเสร็จขั้นตอนการรายงานตัว แต่นักศึกษายังไม่ได้คืน จำนวน 3 ราย ให้นำมาส่งที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น4 ที่เทเวศร์ โดยด่วน (คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2557
 4.ให้นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์นำใบรบ.ฉบับสมบูรณ์มาส่ง(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2557 ที่ยังไม่ได้ส่งใบรบ.ฉบับสมบูรณ์(มีระบุว่าสำเร็จการศึกษา และมีวันสำเร็จการศึกษา) ให้นำมาส่งที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่เทเวศร์ โดยด่วน (คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2557
 5.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 บัณฑิตสามารถกรอกข้อมูล ภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2556 (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านต่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 6.แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ มทร.(ด่วนที่สุด)
แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2557
 7.ประกาศเรื่องการขอเปลี่ยนคำนำหน้านามและการขอเข้ารับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้านามในการเข้ารับปริญญาบัตร และบัณฑิตตกค้างที่ต้องการขอเข้ารับปริญญาบัตร ให้ติดต่อเขียนคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2557
 8.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
 9.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2557
 10.เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(คลิก)(ด่วนที่สุด)
Username : รหัสนักศึกษา( XXXXXXXXXXXX-X )
Password : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (หากไม่เคยทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 11.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน