เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศถึงบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer
3. บัณฑิตบันทึกภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถามจากหน้าจอ หรือ พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม เพื่อส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2561
 2.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,941 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2561
 3.ประกาศบัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปี 2560 และบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง"ยศ" ทางทหารหรือตำรวจ(ด่วนที่สุด)
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายละเอียด


ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2561
 4.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2561
 5.ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รุ่น 60) ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู(รุ่น 60) ประจำปีการศึกษา 2561 (Click เพื่อเปิด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน