เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่องการตัดหนี้การชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ชำระค่าเทอมผ่านทางช่องทางเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2561 ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตัดหนี้จากการชำระค่าเทอมให้และนักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จการชำระเงินในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2561
 2.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีแผนการเรียนและนักศึกษาที่ขอเปิดรายวิชาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 โดยสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิสทุกสาขาได้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ดังนี้

- ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
- ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ขอเปิดไว้(นอกแผนการเรียน)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2561
 3.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2561
 4.ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2560 รอบที่ 2 เปิดให้ประเมินแล้ว(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้นักศึกษาประเมินการสอนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 มี.ค.61 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ "เข้าสู่ระบบ" ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้
(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (อัพเดท 6 มี.ค.61 เวลา 13:30 น. นำรายชื่อนักศึกษาที่ถอนรายวิชาติด W ออก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2561
 5.ประกาศให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เข้าไปทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 มี.ค.61 นักศึกษาที่ไม่ได้ทำการประเมินความพึงพอใจฯจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินความพึงพอใจฯโดยการ "เข้าสู่ระบบ" ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้ แบบประเมินความพึงพอใจที่นักศึกษาต้องทำ มีดังนี้

1. แบบประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบประเมินนี้
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2561
 6.

ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช , ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(Click เพื่อเปิด)

Academic Calendar 2017 (CLICK!!!)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 7.ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รุ่น 60) ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู(รุ่น 60) ประจำปีการศึกษา 2561 (Click เพื่อเปิด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน