ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์นำใบรบ.ฉบับสมบูรณ์มาส่ง(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2557 ที่ยังไม่ได้ส่งใบรบ.ฉบับสมบูรณ์(มีระบุว่าสำเร็จการศึกษา และมีวันสำเร็จการศึกษา) ให้นำมาส่งที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่เทเวศร์ โดยด่วน (คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2557
 2.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 บัณฑิตสามารถกรอกข้อมูล ภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2556 (คลิกหัวข้อเพื่ออ่านต่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 3.แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ มทร.(ด่วนที่สุด)
แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2557
 4.ประกาศเรื่องการขอเปลี่ยนคำนำหน้านามและการขอเข้ารับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้านามในการเข้ารับปริญญาบัตร และบัณฑิตตกค้างที่ต้องการขอเข้ารับปริญญาบัตร ให้ติดต่อเขียนคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2557
 5.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
 6.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2557
 7.เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(คลิก)(ด่วนที่สุด)
Username : รหัสนักศึกษา( XXXXXXXXXXXX-X )
Password : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (หากไม่เคยทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 8.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน