ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 สามารถรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนได้ที่งานการเงินคณะที่คณะของนักศึกษาสังกัดอยู่ สามารถรับใบเสร็จได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
 2.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
 3.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2557
 4.เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(คลิก)(ด่วนที่สุด)
Username : รหัสนักศึกษา( XXXXXXXXXXXX-X )
Password : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (หากไม่เคยทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 5.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
 6.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์(ด่วนมาก)
นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่าน Web ถึงวันที่ 17 กันยายน 2557 หากนักศึกษาคนใดยังไม่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาผ่าน Web ให้รีบดำเนินการโดยด่วน
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2557
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน