ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง(ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรวบรวมทำข้อมูลสถิติต่อไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักศึกษาในการปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2558
 2.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/57 และภาคเรียนที่ 2/57 ขอให้นักศึกษาถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมาส่งสำนักส่งเสริมฯ ชั้น 4 หรือถ่ายรูปแนบไฟส์ส่งมาที่อีเมล์ lamai.b@rmutp.ac.th หรือ sorsai27@gmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2558
 3.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
 4.การเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตและบัณฑิตตกค้าง ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
ประกาศบัณฑิตตกค้างและเปลี่ยนคำหน้าบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2558
 5.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
 6.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (คลิก)(ด่วนมาก)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2557
 7.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนมาก)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน