ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะให้ทำแบบสอบถาม(คลิก)(ด่วนที่สุด)
ประกาศนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะให้ทำแบบสอบถามความพึงใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและระบบงานทะเบียน

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรและระบบทะเบียน(คลิก)
ประกาศโดย   งานบัณฑิตศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2558
 2.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคนใดยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ขอให้ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนที่งานการเงินคณะ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 หากนักศึกษาคนใดไม่ชำระเงินตามวันเวลาดังกล่าว จะปิดระบบการไม่ให้ดูผลการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 3.ให้นักศึกษาทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียน 2/2557(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 สามารถประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้แล้ว ส่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาสหกิจไม่ต้องประเมิน นักศึกษาสามารถประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พ.ค.58 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้

เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557
 4.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
 5.การเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตและบัณฑิตตกค้าง ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
ประกาศบัณฑิตตกค้างและเปลี่ยนคำหน้าบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2558
 6.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
 7.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (คลิก)(ด่วนมาก)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2557
 8.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนมาก)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน