เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2561
 2.ประกาศให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เข้าไปทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 ต.ค.61 นักศึกษาที่ไม่ได้ทำการประเมินความพึงพอใจฯจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินความพึงพอใจฯโดยการ "เข้าสู่ระบบ" ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้ แบบประเมินความพึงพอใจที่นักศึกษาต้องทำ มีดังนี้

1. แบบประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบประเมินนี้
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2561 เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 ต.ค.61 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ "เข้าสู่ระบบ" ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้
(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2561
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน