เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศถึงนักศึกษาที่ยังค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา(ด่วนที่สุด)

ประกาศเกี่ยวกับนักศึกษา(ที่ไม่ใช่นักศึกษาทุนฯและกู้ยืม) ที่ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาต่างๆ ให้นักศึกษาดำเนินการชำระหนี้ค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ที่งานการเงินคณะ หากเลยกำหนดนี้แล้วนักศึกษาจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 จะถือว่าเป็นโมฆะ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2560 เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์แล้ว(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มี.ค.61 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ "เข้าสู่ระบบ" ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้
(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2561
 3.

ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช , ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(Click เพื่อเปิด)

Academic Calendar 2017 (CLICK!!!)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 4.ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รุ่น 60) ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู(รุ่น 60) ประจำปีการศึกษา 2561 (Click เพื่อเปิด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน