เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งให้ทราบ [สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี](ด่วนที่สุด)
ด้วยมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วยตนเองอย่างอิสระ ภาค 2/2562 ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นภาคการศึกษาแรก อาจมีข้อบกพร่องและอุปสรรคสำหรับการซ้อนกันของรายวิชาที่ลงไม่ได้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ขออนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียนการเพิ่ม ถอน เปลี่ยนกลุ่มเรียน ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จึงให้นักศึกษาได้ทราบทั่วกัน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2562
 2.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2562
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน