เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่องการลงทะเบียน เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)
การลงทะเบียน เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จะเปิดระบบให้นักศึกษาดำเนินการได้ใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
• ขั้นตอนเพิ่ม-ลด เปลี่ยนกลุ่ม ผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา
นักศึกษายังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเพิ่มลด เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2563
 2.ขั้นตอนการดูตารางเรียนและการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนออนไลน์และการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการดูตารางเรียน >> Click

ขั้นตอนการดู Email @rmutp.ac.th ของนักศึกษา >> Click

ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ >> Click
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2563
 3.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2563
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน