เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนถึงวันก่อนวันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า นักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระเงินที่งานการเงินคณะ หรือ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเว็บไซต์ โดยมีกำหนดการชำระเงิน ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวันที่23 ต.ค.63ถึง10 พ.ย.63
ระดับปริญญาตรีวันที่23 ต.ค.63ถึง8 พ.ย.63
ระดับบัณฑิตศึกษาวันที่23 ต.ค.63ถึง8 พ.ย.63

นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยการ "เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา" > "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน" นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด นักเรียนนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 ตุลาคม 2563
 2.กำหนดการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอความอนุเคราะห์นักเรียนนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
โดยมีกำหนดการประเมิน ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวันที่14 ต.ค.63ถึง27 ต.ค.63
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวันที่2 พ.ย.63ถึง15 พ.ย.63
ระดับปริญญาตรีวันที่2 พ.ย.63ถึง15 พ.ย.63
ระดับบัณฑิตศึกษาวันที่3 พ.ย.63ถึง16 พ.ย.63

นักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ "เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา" > "ระบบการประเมิน" นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน ผลการเรียนจะถูก -LOCK- จนกว่านักเรียนนักศึกษาจะประเมิน
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2563
 3.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2563
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน