เมนูหลัก

สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  5021010101การท่องเที่ยว 1374 2.00
  5021010201การโรงแรม 1374 2.00
  5021010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  5121010101การท่องเที่ยว 1374 2.00
  5121010201การโรงแรม 1374 2.00
  5121010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  5621010101การท่องเที่ยว 1324 2.00
  5621010201การโรงแรม 1374 2.00
  5621010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ   
  5023010303ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ   
  5329010401ภาษาไทยประยุกต์ 1254 2.00
  5929010401ภาษาไทยประยุกต์ 1254 2.00
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน