เมนูหลัก

สาขาวิชา
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 1.2   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2100101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2100102 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
GE2100103 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
GE2100104 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
GE2100105 Thai Writing for Careers
 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2201101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE2201102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300104 Quality of Life and Social Skill Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
GE2300105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE2300106 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300109 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400101 Information Literacy and Study Skills
 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies and Local Wisdom
 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400106 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
GE2400107 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
GE2400108 Mind Development for Quality of Life
 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2500101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
GE2500102 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
GE2500103 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
GE2500104 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
GE2500105 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 1.6   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.7   กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตหลักสูตร : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2810101 World in 21st Century
 โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
GE2810102 Self Development for Careers
 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
GE2810103 Life and Positive Thinking
 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
GE2810104 Exercise and Sports for Health
 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2810105 Activities for Health
 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2820101 Miscellaneous Mathematics
 ปกิณกคณิตศาสตร์
2 (2-0-4)
GE2820102 Science for Living
 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
GE2820103 Material and Application in Daily Life
 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 94
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2011101 English Structure for Effective Communication
 โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3 (3-0-6)
LA2011102 Listening and Speaking for English Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
LA2011203 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
LA2011204 English Reading for Specific Purpose
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
LA2011205 Introduction to English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA2011206 English Paragraph Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า
3 (3-0-6)
LA2011207 Introduction to Literature
 วรรณกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA2011308 English Composition
 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
LA2011309 Preparation for Cooperative Education in English for International Communication
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
1 (0-2-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2012201 Perspectives on Communication
 ปริทัศน์การสื่อสาร
3 (3-0-6)
LA2012202 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA2012203 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2012204 Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-6)
LA2012205 English for Office Personnel
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)
LA2012306 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
LA2012307 English for Hospitality and Tourism Services
 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรมและท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2012308 Introduction to Discourse Analysis
 ปริจเฉทวิเคราะห์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA2012309 Analytical and Critical Reading in English
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (3-0-6)
LA2012310 English – Thai Translation
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (3-0-6)
LA2012311 Thai – English Translation
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
LA2012312 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA2012313 Translation of English for Specific Purpose
 การแปลงานเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
LA2012314 English Communication via Information Technology System
 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 (0-0-0)
LA2012415 English Writing for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
LA2012416 Research Methodology in Language
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2013301 Cooperative Education in English for International Communication
 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
6 (0-40-0)
LA2013302 Practice in English for International Communication
 การฝึกงานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3 (0-40-0)
LA2013304 English for Mass Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
LA2013305 Morphology
 ระบบคำ
3 (3-0-6)
LA2013306 Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
LA2013307 Listening and Speaking English for Business Communication
 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA2013308 English for Airline Staff
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสายการบิน
3 (3-0-6)
LA2013403 Seminar in English for International Communication
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3 (3-0-6)
LA2013409 English Language Teaching
 การสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน