เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร อาคาร 4
 ห้อง
 คุณลักษณะ ***ปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นไป
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00
จันทร์ GE2300104
(3) 8,
L21
 HR
(0) 203,
L21
  TF2012205
(3) 1,
L28
 TF2001103
(3) 1,
EXAM
    TF2012205
(3) 1,
L21
      06112211
(3) 1,
L21
     GE2201101
(3) 25,
EXAM
  
อังคาร   06112122
(1) 1,
L21
  TF2012101
(2) 1,
L28
 HR
(0) 83,
L28
  
     TF2012101
(2) 1,
L21
   
พุธ TF2001110
(3) 1,
L28
 HR
(0) 165,
L21
 TF2012310
(3) 1,
L28
  
 TF2001110
(3) 1,
L21
  06112315
(3) 1,
L21
  
 TF2001110
(3) 2,
L21
      
 TF2012101
(2) 1,
EXAM
TF2012102
(3) 1,
EXAM
       
พฤหัสบดี TF2001109
(3) 1,
L28
  TF2001109
(3) 2,
L21
 HR
(0) 127,
L21
 
 TF2001109
(3) 1,
L21
      
ศุกร์ TF2001104
(3) 2,
EXAM
    GE2100103
(3) 4,
EXAM
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L15 = Certificate MOU
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
11 ต.ค. 256208:30-09:30สอบปลายภาค
TF2001104 : Ergonomics in Textiles กลุ่ม 2
11 ต.ค. 256213:00-15:00สอบปลายภาค
GE2100103 : Thai for Presentation กลุ่ม 4
9 ต.ค. 256208:30-09:30สอบปลายภาค
TF2012101 : Orientation in Garment Technology กลุ่ม 1
9 ต.ค. 256209:35-10:35สอบปลายภาค
TF2012102 : Industrial Garment Sewing Machine Technology กลุ่ม 1
7 ต.ค. 256208:30-10:30สอบปลายภาค
TF2001103 : Color Science กลุ่ม 1
7 ต.ค. 256213:00-15:00สอบปลายภาค
GE2201101 : English 1 กลุ่ม 25
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน