เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร อาคาร 4
 ห้อง
 คุณลักษณะ ***ปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นไป
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00
จันทร์ TF2012205
(3) 1,
L28
  06112213
(3) 1,
L21
 
 06112211
(3) 1,
L21
  06112213
(3) 2,
L28
 
 TF2001103
(3) 1,
EXAM
   GE2201101
(3) 25,
EXAM
  
อังคาร 01003112
(3) 2,
L21
  06011109
(3) 2,
L21
 HR
(0) 37,
L21
 
พุธ GE2810101
(2) 1,
L21
   06112122
(1) 1,
L21
 TF2012101
(2) 1,
L21
  HR
(0) 61,
L21
 TF2012101
(2) 1,
EXAM
TF2012102
(3) 1,
EXAM
    TF2012101
(2) 2,
L28
  
พฤหัสบดี    HR
(0) 86,
L21
     
ศุกร์ 06011109
(3) 1,
L21
  GE2100103
(3) 4,
EXAM
  
 TF2001104
(3) 2,
EXAM
      HR
(0) 114,
L28
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L15 = Certificate MOU
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
11 ต.ค. 256208:30-09:30สอบปลายภาค
TF2001104 : Ergonomics in Textiles กลุ่ม 2
11 ต.ค. 256213:00-15:00สอบปลายภาค
GE2100103 : Thai for Presentation กลุ่ม 4
9 ต.ค. 256208:30-09:30สอบปลายภาค
TF2012101 : Orientation in Garment Technology กลุ่ม 1
9 ต.ค. 256209:35-10:35สอบปลายภาค
TF2012102 : Industrial Garment Sewing Machine Technology กลุ่ม 1
7 ต.ค. 256208:30-10:30สอบปลายภาค
TF2001103 : Color Science กลุ่ม 1
7 ต.ค. 256213:00-15:00สอบปลายภาค
GE2201101 : English 1 กลุ่ม 25
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน