เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช อาคาร 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
จันทร์ 07312413
(3) 1,
EXAM
   07312414
(3) 1,
EXAM
 
  HE2045201
(3) 1,
L21
    
อังคาร GE2201101
(3) 2,
L21
   GE2201101
(3) 3,
L21
 HE2012106
(3) 1,
EXAM
 07613220
(3) 1,
EXAM
  HE2033312
(3) 1,
EXAM
  
   07613220
(3) 2,
EXAM
     
พุธ HE2041403
(2) 1,
L22
 HE2032207
(3) 1,
EXAM
HE2032208
(3) 1,
EXAM
 
 07312416
(3) 1,
EXAM
      
พฤหัสบดี HE2031101
(3) 8,
L21
 HE2021101
(3) 1,
L21
 GE2200101
(3) 4,
L21
 HE2021101
(3) 3,
EXAM
   HE2041101
(3) 5,
EXAM
 
 
ศุกร์
 
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
27 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
HE2021101 : Principles of Cookery and Nutrition กลุ่ม 3
27 ก.พ. 256313:00-15:00สอบปลายภาค
HE2041101 : Principles of Home Economics Profession กลุ่ม 5
26 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
07312416 : Community Nutrition กลุ่ม 1
26 ก.พ. 256313:00-14:00สอบปลายภาค
HE2032207 : Fundamentals of Baking Products กลุ่ม 1
26 ก.พ. 256314:00-15:00สอบปลายภาค
HE2032208 : Food and Beverage Service กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256308:30-09:30สอบปลายภาค
HE2012106 : Dressmaking Techniques 1 กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256310:30-11:30สอบปลายภาค
07613220 : Scented Articles and Souvenirs กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256310:30-11:30สอบปลายภาค
07613220 : Scented Articles and Souvenirs กลุ่ม 2
25 ก.พ. 256313:00-14:30สอบปลายภาค
HE2033312 : Business Plan for Food Service Industry กลุ่ม 1
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
07312413 : Institutional Food Management กลุ่ม 1
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน