เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ โชติเวช อาคาร 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00
จันทร์ GE2100101
(3) 2,
L21
   01002205
(3) 8,
L21
 
 02412105
(3) 1,
EXAM
  01003109
(3) 1,
EXAM
  
อังคาร 01002206
(3) 1,
L21
  01004103
(3) 2,
L21
  
 HE2041102
(3) 5,
EXAM
   GE2201102
(3) 1,
EXAM
  
พุธ GE2300103
(3) 1,
L28
  01003109
(3) 1,
L28
  
 07113318
(3) 1,
EXAM
07313205
(3) 1,
EXAM
  07112311
(3) 1,
EXAM
   
พฤหัสบดี 01002220
(3) 6,
L21
   01002220
(3) 1,
L21
 
 03114101
(3) 1,
EXAM
  07312310
(3) 3,
EXAM
  
 07312413
(3) 2,
EXAM
07313313
(3) 1,
EXAM
      
ศุกร์ 07612212
(3) 1,
L28
 HR
(0) 5,
L28
 01001103
(3) 2,
EXAM
  
 07312209
(3) 2,
EXAM
        
เสาร์      07212415
(3) 1,
L21
 07212415
(3) 1,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 3 ปี ปกติ
L27 = ปริญญาตรี 3 ปี สมทบ
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.พ. 256108:30-09:30สอบปลายภาค
07312209 : Asian Cuisine กลุ่ม 2
23 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
01001103 : Thai for Communication กลุ่ม 2
22 ก.พ. 256108:30-11:00สอบปลายภาค
03114101 : Management Accounting กลุ่ม 1
22 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
07312413 : Institutional Food Management กลุ่ม 2
22 ก.พ. 256110:30-11:30สอบปลายภาค
07313313 : Bakery Business กลุ่ม 1
22 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
07312310 : Sanitation and Food Safety กลุ่ม 3
21 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
07113318 : Fashion Planning and Analysis กลุ่ม 1
21 ก.พ. 256110:30-11:30สอบปลายภาค
07313205 : Beverages and Ice-Cream กลุ่ม 1
21 ก.พ. 256113:00-14:30สอบปลายภาค
07112311 : Design and Construction of Children 's Wear กลุ่ม 1
20 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
HE2041102 : Thai Culture and Identity in Home Economics กลุ่ม 5
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน