เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ พณิชยการพระนคร อาคาร 4
 ห้อง
 คุณลักษณะ ***ปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นไป
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
จันทร์ 06011109
(3) 3,
L21
  06112314
(3) 1,
L21
 HR
(0) 155,
L28
 06112205
(3) 1,
EXAM
   01003104
(3) 1,
EXAM
 
อังคาร TF2001102
(3) 4,
L21
  01002102
(3) 1,
EXAM
 
 02002101
(3) 3,
EXAM
   GE2201102
(3) 11,
EXAM
 
 TF2001102
(3) 1,
EXAM
      
พุธ 06112224
(3) 2,
EXAM
    06112315
(3) 1,
L21
 06112417
(1) 1,
L21
 TF2001105
(3) 1,
EXAM
   GE2810102
(2) 1,
EXAM
 
     GE2810102
(2) 2,
EXAM
 
พฤหัสบดี 06212318
(3) 1,
L21
  06011109
(3) 1,
L21
 
ศุกร์ 06112418
(3) 1,
L21
  06112418
(3) 1,
L21
 HR
(0) 152,
L28
 
 06112418
(3) 2,
L28
  06112418
(3) 2,
L28
  
 TF2001101
(3) 1,
EXAM
TF2012103
(3) 1,
EXAM
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 3 ปี ปกติ
L27 = ปริญญาตรี 3 ปี สมทบ
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
TF2001101 : Statistics for Textiles กลุ่ม 1
23 ก.พ. 256110:35-11:35สอบปลายภาค
TF2012103 : Women’s Wear Pattern Making กลุ่ม 1
21 ก.พ. 256108:30-09:30สอบปลายภาค
06112224 : Industrial Garment Manufacturing System 1 กลุ่ม 2
21 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
TF2001105 : Information and Computer Technology กลุ่ม 1
21 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
GE2810102 : Self Development for Careers กลุ่ม 1
21 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
GE2810102 : Self Development for Careers กลุ่ม 2
20 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
02002101 : Science in Daily Life กลุ่ม 3
20 ก.พ. 256108:30-10:00สอบปลายภาค
TF2001102 : Fiber Science กลุ่ม 1
20 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
01002102 : English 2 กลุ่ม 1
20 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
GE2201102 : English 2 กลุ่ม 11
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน