เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00
จันทร์ MC2022204
(3) 2,
L21
  08011312
(3) 2,
L21
   
 GE2201102
(3) 4,
EXAM
    GE2100101
(3) 3,
EXAM
   
 GE2201102
(3) 5,
EXAM
    GE2100101
(3) 8,
EXAM
   
อังคาร 08011210
(3) 1,
L21
   08011313
(3) 2,
L21
   
 GE2200102
(3) 2,
EXAM
    GE2100102
(3) 1,
EXAM
   
 GE2200105
(3) 2,
EXAM
    GE2100102
(3) 2,
EXAM
   
พุธ 08312312
(3) 1,
L21
 HR
(0) 43,
L21
       
 08312312
(3) 2,
L21
        
พฤหัสบดี GE2400104
(3) 1,
L21
    MC2001106
(3) 6,
L21
 GE2400104
(3) 2,
L21
    08011106
(3) 2,
L21
ศุกร์ 08112310
(3) 4,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GE2200102 : English for Careers กลุ่ม 2
25 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GE2200105 : English Conversation กลุ่ม 2
25 ก.พ. 256314:30-16:30สอบปลายภาค
GE2100102 : Thai for Business Communication กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256314:30-16:30สอบปลายภาค
GE2100102 : Thai for Business Communication กลุ่ม 2
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GE2201102 : English 2 กลุ่ม 4
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GE2201102 : English 2 กลุ่ม 5
24 ก.พ. 256314:30-16:30สอบปลายภาค
GE2100101 : Thai for Communication กลุ่ม 3
24 ก.พ. 256314:30-16:30สอบปลายภาค
GE2100101 : Thai for Communication กลุ่ม 8
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน