เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time
 
7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00
จันทร์  GE2201102
(3) 4,
EXAM
    GE2100101
(3) 3,
EXAM
 
  GE2201102
(3) 5,
EXAM
    GE2100101
(3) 8,
EXAM
 
อังคาร  MC2042201
(3) 1,
L21
 MC2001105
(3) 2,
L21
 MC2001105
(3) 1,
L21
  GE2200102
(3) 2,
EXAM
    GE2100102
(3) 1,
EXAM
 
  GE2200105
(3) 2,
EXAM
    GE2100102
(3) 2,
EXAM
 
พุธ  GE2300101
(3) 1,
L21
  GE2400102
(3) 3,
L21
  
  GE2300101
(3) 5,
L21
  GE2400102
(3) 5,
L21
  
      GE2400102
(3) 8,
L21
  
พฤหัสบดี HR
(0) 76,
L21
 GE2400102
(3) 4,
L21
      
  GE2400102
(3) 6,
L21
      
 
ศุกร์
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GE2200102 : English for Careers กลุ่ม 2
25 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GE2200105 : English Conversation กลุ่ม 2
25 ก.พ. 256314:30-16:30สอบปลายภาค
GE2100102 : Thai for Business Communication กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256314:30-16:30สอบปลายภาค
GE2100102 : Thai for Business Communication กลุ่ม 2
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GE2201102 : English 2 กลุ่ม 4
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GE2201102 : English 2 กลุ่ม 5
24 ก.พ. 256314:30-16:30สอบปลายภาค
GE2100101 : Thai for Communication กลุ่ม 3
24 ก.พ. 256314:30-16:30สอบปลายภาค
GE2100101 : Thai for Communication กลุ่ม 8
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน