เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ เทเวศร์ สถานประกอบการ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
จันทร์ 52012512
(6) 1,
L28
 52012512
(6) 2,
L28
 52012512
(6) 3,
L28
 52012512
(6) 1,
L20
 52012512
(6) 3,
L20
 52012512
(6) 4,
L20
 52012512
(6) 5,
L20
อังคาร 52012512
(6) 1,
L28
 52012512
(6) 2,
L28
 52012512
(6) 3,
L28
 52012512
(6) 1,
L20
 52012512
(6) 2,
L20
 52012512
(6) 3,
L20
 52012512
(6) 4,
L20
 52012512
(6) 5,
L20
พุธ 52012512
(6) 1,
L28
 52012512
(6) 2,
L28
 52012512
(6) 3,
L28
 52012512
(6) 1,
L20
 52012512
(6) 3,
L20
 52012512
(6) 4,
L20
 52012512
(6) 5,
L20
พฤหัสบดี 52012512
(6) 1,
L28
 52012512
(6) 2,
L28
 52012512
(6) 3,
L28
 52012512
(6) 1,
L20
 52012512
(6) 3,
L20
 52012512
(6) 4,
L20
 52012512
(6) 5,
L20
ศุกร์ 52012512
(6) 1,
L28
 52012512
(6) 2,
L28
 52012512
(6) 3,
L28
 52012512
(6) 1,
L20
 05012512
(6) 1,
L20
 52012512
(6) 2,
L20
 52012512
(6) 3,
L20
 52012512
(6) 4,
L20
 52012512
(6) 5,
L20

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 3 ปี ปกติ
L27 = ปริญญาตรี 3 ปี สมทบ
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน