เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ เทเวศร์ อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
จันทร์  MC2001107
(3) 7,
L21
 HR
(0) 96,
L21
 08212414
(3) 2,
L21
  08011314
(3) 1,
EXAM
  08112311
(3) 2,
EXAM
   
  08212413
(3) 1,
EXAM
  MC2001107
(3) 3,
EXAM
   
อังคาร HR
(0) 94,
L21
 08112414
(3) 2,
L21
  08011313
(3) 1,
L21
  
  08112202
(3) 2,
EXAM
   08011313
(3) 2,
L21
  
  GE2820102
(2) 3,
EXAM
   01002220
(3) 11,
EXAM
   
      GE2201102
(3) 14,
EXAM
   
พุธ  08112414
(3) 1,
L21
 HR
(0) 97,
L21
 08011314
(3) 3,
L21
  
  08312102
(3) 1,
EXAM
   08011314
(3) 4,
L21
  
  MC2041101
(3) 3,
EXAM
  GE2400102
(3) 5,
EXAM
   
      GE2810103
(2) 8,
EXAM
   
พฤหัสบดี  01002220
(3) 8,
L21
  01002219
(3) 1,
EXAM
   
  08011108
(3) 1,
EXAM
  08112204
(3) 1,
EXAM
   
  MC2001101
(3) 2,
EXAM
    08011315
(1) 5,
L21
  
        08011315
(1) 6,
L21
  
ศุกร์      GE2100102
(3) 2,
EXAM
   
      GE2100102
(3) 3,
EXAM
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 3 ปี ปกติ
L27 = ปริญญาตรี 3 ปี สมทบ
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
GE2100102 : Thai for Business Communication กลุ่ม 2
23 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
GE2100102 : Thai for Business Communication กลุ่ม 3
22 ก.พ. 256108:30-11:00สอบปลายภาค
08011108 : Mass Communication Aesthetics กลุ่ม 1
22 ก.พ. 256108:30-11:00สอบปลายภาค
MC2001101 : Principles and Theories of Mass Communication กลุ่ม 2
22 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
01002219 : English for Communication in Daily Life กลุ่ม 1
22 ก.พ. 256113:00-15:30สอบปลายภาค
08112204 : Marketing Communication Strategies กลุ่ม 1
21 ก.พ. 256108:30-11:00สอบปลายภาค
08312102 : Creative Design กลุ่ม 1
21 ก.พ. 256108:30-11:00สอบปลายภาค
MC2041101 : Principles of Digital Journalism กลุ่ม 3
21 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
GE2400102 : General Psychology กลุ่ม 5
21 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
GE2810103 : Life and Positive Thinking กลุ่ม 8
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน