เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ พณิชยการพระนคร อาคาร 90 ปี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00
จันทร์ 03114303
(3) 1,
EXAM
   03113305
(3) 2,
L28
   03114101
(3) 1,
L29
  03113305
(3) 1,
L28
 01003103
(3) 4,
EXAM
      
อังคาร BA2012201
(3) 4,
L21
  BA2012201
(3) 5,
L21
    03113306
(3) 1,
L29
 03311101
(3) 1,
EXAM
   03113306
(3) 1,
EXAM
      
พุธ 03112307
(3) 1,
L28
  BA2012202
(3) 3,
L28
  03311101
(3) 5,
L21
  
 03312308
(3) 2,
EXAM
   03111101
(3) 1,
EXAM
      
พฤหัสบดี BA2012202
(3) 5,
L28
  BA2012202
(3) 1,
L28
      
 03414401
(3) 8,
EXAM
   01002218
(3) 3,
EXAM
      
 03414401
(3) 9,
EXAM
   01002218
(3) 6,
EXAM
      
ศุกร์ 03112303
(3) 3,
L21
  03312313
(3) 1,
L28
      
 03311104
(3) 1,
EXAM
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 3 ปี ปกติ
L27 = ปริญญาตรี 3 ปี สมทบ
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
03311104 : Quantitative Analysis for Business กลุ่ม 1
22 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
03414401 : Principles of Economics กลุ่ม 8
22 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
03414401 : Principles of Economics กลุ่ม 9
22 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
01002218 : English Conversation กลุ่ม 3
22 ก.พ. 256113:00-15:00สอบปลายภาค
01002218 : English Conversation กลุ่ม 6
21 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
03312308 : Strategic Management กลุ่ม 2
21 ก.พ. 256113:00-15:30สอบปลายภาค
03111101 : Principles of Accounting กลุ่ม 1
20 ก.พ. 256108:30-10:30สอบปลายภาค
03311101 : Taxation กลุ่ม 1
20 ก.พ. 256113:00-15:30สอบปลายภาค
03113306 : International Accounting กลุ่ม 1
19 ก.พ. 256108:30-11:00สอบปลายภาค
03114303 : Profit Planning and Control กลุ่ม 1
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน