เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร อาคาร 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00
จันทร์ 01003105
(3) 1,
L23
  01003105
(3) 1,
L23
  
  LA2041102
(3) 1,
L29
  LA2041102
(3) 1,
L29
 
อังคาร  03612204
(3) 1,
L21
  03612204
(3) 1,
L21
 
  LA2042202
(3) 1,
L29
  LA2042202
(3) 1,
L29
 
พุธ 03311104
(3) 2,
L23
  03311104
(3) 2,
L23
  
 BA2052110
(3) 1,
L29
  LA2042311
(3) 1,
L29
 
  LA2042311
(3) 1,
L29
  BA2052110
(3) 1,
L29
พฤหัสบดี 02001103
(3) 1,
L23
  02001103
(3) 1,
L23
  
  LA2041106
(3) 1,
L29
  LA2041106
(3) 1,
L29
 
ศุกร์ 03712410
(3) 2,
L23
  03712410
(3) 2,
L23
  
 BA2011101
(3) 1,
L28
  BA2011101
(3) 1,
L28
  
เสาร์ BA2034308
(3) 1,
L28
  BA2034308
(3) 1,
L28
  
 03312204
(3) 1,
L21
  03312204
(3) 1,
L21
  
  03312205
(3) 1,
L21
  03312205
(3) 1,
L21
 
อาทิตย์ 03712302
(3) 1,
L23
  03712302
(3) 1,
L23
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน