เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร อาคาร 90 ปี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
จันทร์ BA2032311
(3) 5,
L28
  BA2032311
(3) 4,
L28
 
 BA2031304
(3) 8,
EXAM
   BA2052111
(3) 2,
EXAM
 
 BA2031304
(3) 9,
EXAM
   BA2052112
(3) 1,
EXAM
 
อังคาร BA2012204
(3) 1,
EXAM
  BA2012313
(3) 1,
EXAM
 
 BA2012204
(3) 2,
EXAM
     
พุธ BA2032314
(3) 4,
L28
  BA2001101
(3) 3,
L21
 
 BA2042302
(3) 1,
EXAM
  BA2012309
(3) 1,
EXAM
 
พฤหัสบดี BA2061101
(3) 7,
EXAM
      
 BA2061101
(3) 8,
EXAM
      
ศุกร์ BA2012313
(3) 6,
L21
  BA2011201
(3) 5,
L21
 
เสาร์ BA2015404
(3) 2,
L21
  BA2015404
(3) 1,
L21
 
     BA2015404
(3) 3,
L28
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
27 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2061101 : English for Business Correspondence 1 กลุ่ม 7
27 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2061101 : English for Business Correspondence 1 กลุ่ม 8
26 ก.พ. 256308:30-11:00สอบปลายภาค
BA2042302 : Financial Report Analysis กลุ่ม 1
26 ก.พ. 256313:00-15:30สอบปลายภาค
BA2012309 : Tax Planning กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256308:30-11:00สอบปลายภาค
BA2012204 : Managerial Accounting กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256308:30-11:00สอบปลายภาค
BA2012204 : Managerial Accounting กลุ่ม 2
25 ก.พ. 256313:00-15:30สอบปลายภาค
BA2012313 : Internal Auditing and Internal Control กลุ่ม 1
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2031304 : Quantitative Analysis for Business กลุ่ม 8
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2031304 : Quantitative Analysis for Business กลุ่ม 9
24 ก.พ. 256313:00-15:00สอบปลายภาค
BA2052111 : Data Structures and Algorithms กลุ่ม 2
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน