เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร อาคาร 90 ปี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
จันทร์ 03112304
(3) 2,
L21
  03112304
(3) 1,
L21
   
 BA2031304
(3) 8,
EXAM
   BA2052111
(3) 2,
EXAM
   
 BA2031304
(3) 9,
EXAM
   BA2052112
(3) 1,
EXAM
   
อังคาร BA2011101
(3) 8,
L21
 BA2012307
(3) 2,
L28
   
 BA2012204
(3) 1,
EXAM
  BA2012313
(3) 1,
EXAM
   
 BA2012204
(3) 2,
EXAM
       
พุธ 03112303
(3) 3,
L21
   BA2012202
(3) 1,
L21
  
 03112303
(3) 5,
L21
  BA2012309
(3) 1,
EXAM
   
 BA2042302
(3) 1,
EXAM
       
พฤหัสบดี BA2012202
(3) 2,
L21
  03112301
(3) 6,
L21
   
 BA2061101
(3) 7,
EXAM
        
 BA2061101
(3) 8,
EXAM
        
ศุกร์ 03111101
(3) 3,
L21
  03111101
(3) 2,
L21
 
เสาร์ 03113303
(3) 3,
L21
  BA2041102
(3) 5,
L21
   
อาทิตย์ BA2011101
(3) 9,
L29
 GE2820102
(2) 12,
L29
   GE2820102
(2) 10,
L29
         GE2820102
(2) 11,
L29

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
27 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2061101 : English for Business Correspondence 1 กลุ่ม 7
27 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2061101 : English for Business Correspondence 1 กลุ่ม 8
26 ก.พ. 256308:30-11:00สอบปลายภาค
BA2042302 : Financial Report Analysis กลุ่ม 1
26 ก.พ. 256313:00-15:30สอบปลายภาค
BA2012309 : Tax Planning กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256308:30-11:00สอบปลายภาค
BA2012204 : Managerial Accounting กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256308:30-11:00สอบปลายภาค
BA2012204 : Managerial Accounting กลุ่ม 2
25 ก.พ. 256313:00-15:30สอบปลายภาค
BA2012313 : Internal Auditing and Internal Control กลุ่ม 1
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2031304 : Quantitative Analysis for Business กลุ่ม 8
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2031304 : Quantitative Analysis for Business กลุ่ม 9
24 ก.พ. 256313:00-15:00สอบปลายภาค
BA2052111 : Data Structures and Algorithms กลุ่ม 2
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน