เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร อาคาร 90 ปี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
จันทร์ BA2031304
(3) 8,
EXAM
   BA2052111
(3) 2,
EXAM
 GE2300101
(3) 1,
L21
 BA2031304
(3) 9,
EXAM
   BA2052112
(3) 1,
EXAM
   
อังคาร GE2810101
(2) 8,
L21
   GE2100102
(3) 7,
L21
  GE2810101
(2) 3,
L28
 GE2810101
(2) 9,
L21
   GE2100102
(3) 1,
L21
   
 BA2012204
(3) 1,
EXAM
  BA2012313
(3) 1,
EXAM
   
 BA2012204
(3) 2,
EXAM
       
พุธ GE2300108
(3) 1,
L21
   GE2100102
(3) 10,
L21
  
 BA2042302
(3) 1,
EXAM
   GE2100102
(3) 16,
L21
  
     BA2012309
(3) 1,
EXAM
   
พฤหัสบดี GE2400105
(3) 6,
L21
  GE2400105
(3) 11,
L21
   
 BA2061101
(3) 7,
EXAM
   GE2400105
(3) 12,
L21
   
 BA2061101
(3) 8,
EXAM
        
ศุกร์ BA2011104
(3) 9,
L21
  GE2100103
(3) 5,
L21
   
     GE2100103
(3) 4,
L21
   
เสาร์  BA2012309
(3) 3,
L21
  BA2012309
(3) 4,
L21
  
อาทิตย์ BA2031305
(3) 7,
L29
  GE2200104
(3) 5,
L29
 GE2820102
(2) 5,
L29

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
27 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2061101 : English for Business Correspondence 1 กลุ่ม 7
27 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2061101 : English for Business Correspondence 1 กลุ่ม 8
26 ก.พ. 256308:30-11:00สอบปลายภาค
BA2042302 : Financial Report Analysis กลุ่ม 1
26 ก.พ. 256313:00-15:30สอบปลายภาค
BA2012309 : Tax Planning กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256308:30-11:00สอบปลายภาค
BA2012204 : Managerial Accounting กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256308:30-11:00สอบปลายภาค
BA2012204 : Managerial Accounting กลุ่ม 2
25 ก.พ. 256313:00-15:30สอบปลายภาค
BA2012313 : Internal Auditing and Internal Control กลุ่ม 1
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2031304 : Quantitative Analysis for Business กลุ่ม 8
24 ก.พ. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
BA2031304 : Quantitative Analysis for Business กลุ่ม 9
24 ก.พ. 256313:00-15:00สอบปลายภาค
BA2052111 : Data Structures and Algorithms กลุ่ม 2
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน