เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ ศูนย์การเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
จันทร์ GE2600101
(3) 2,
L21
  GE2600102
(3) 3,
L21
   
 GE2600101
(3) 3,
L21
  GE2600103
(3) 1,
L21
   
 GE2600102
(3) 1,
L21
  GE2600103
(3) 2,
L21
   
 GE2600103
(3) 4,
L21
  GE2700102
(3) 2,
L21
   
 GE2700102
(3) 1,
L21
  GE2820101
(2) 3,
L21
    
 GE2820103
(2) 1,
L21
   GE2820101
(2) 4,
L21
    
  GE2820101
(2) 2,
L21
  GE2820103
(2) 2,
L21
    
   GE2820102
(2) 1,
L21
  GE2820102
(2) 2,
L21
   
 
อังคาร
 
          
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี GE2600102
(3) 2,
L21
  GE2600101
(3) 1,
L21
 GE2700101
(3) 4,
L21
 GE2700101
(3) 2,
L21
  GE2600101
(3) 4,
L21
 GE2820101
(2) 1,
L21
 
 GE2700102
(3) 3,
L21
  GE2600102
(3) 4,
L21
 GE2820102
(2) 6,
L21
 
 GE2820102
(2) 3,
L21
   GE2700101
(3) 1,
L21
   
 GE2820103
(2) 3,
L21
   GE2700101
(3) 3,
L21
   
  GE2600103
(3) 3,
L21
 GE2700102
(3) 4,
L21
   
   GE2820102
(2) 4,
L21
 GE2820103
(2) 4,
L21
    
   GE2820102
(2) 5,
L21
      
 
ศุกร์
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ
L10 = ปวส. ปกติ
L11 = ปวส. ปกติ
L12 = ปวส. ปกติ
L15 = Certificate MOU
L20 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบ
L25 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สมทบเสาร์-อาทิตย์
L26 = ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ ธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 61
L27 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
L28 = ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
L29 = ปริญญาตรีเทียบโอน สมทบ
L30 = ปริญญาโท สมทบภาคค่ำ
L31 = ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
L32 = ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
L33 = ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
L34 = ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
L35 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมทบเสาร์-อาทิตย์
L50 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L60 = ปริญญาเอก สมทบ
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน