เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชา07612317 : Law for Home Economics Business
กลุ่ม2
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 125750706001-5 นายนราธิป เลิศจิรรุ่งเรือง ปบค.40
2 125950706065-6 นายปิยะรัฐ ปิ่นทอง ปบค.10
3 125950706071-4 นายอรรถพล คนซื่อ ปบค.10
4 125950706073-0 นางสาวอนุสรา แซ่หลี ปบค.10
5 125950706079-7 นายณัฐพงษ์ ภูธร ปบค.10
6 125950706080-5 นางสาวนริศรา เคี่ยมขาว ปบค.10
7 125950706081-3 นางสาวเกศฎากร ผู้กำจัด ปบค.10
8 125950706083-9 นางสาวมารียา หมัดอะดั้ม ปบค.10
9 125950706086-2 นางสาวจันทิมา กาบแก้ว ปบค.10
10 125950706087-0 นางสาวธัญสินี ชิตภิรมย์ ปบค.10
11 125950706093-8 นางสาวปรีชญานันท์ ไชยเสนา ปบค.10
12 125950706096-1 นางสาวธนกานต์ พรหมะวัน ปบค.10
13 125950706097-9 นายบุลิน เมืองคำ ปบค.10
14 125950706098-7 นางสาวปุณฑริกา เมธากิจภาคิน ปบค.10
15 125950706099-5 นายวรวิทย์ เพชรมณี ปบค.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน