เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาGE2201101 : English 1
กลุ่ม2
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 126250702003-5 นายวุฒธิพงษ์ สงทอง ปอภ.10
2 126250702004-3 นางสาวสุพรรษา หลงแย้ม ปอภ.10
3 126250702005-0 นางสาวกรวรรณ หอมรื่น ปอภ.10
4 126250702006-8 นายชยะพล เณรานนท์ ปอภ.10
5 126250702007-6 นายวิทวัส อินหอม ปอภ.10
6 126250702011-8 นางสาววาสินี สุตะวงค์ ปอภ.10
7 126250702012-6 นางสาววิชญาพร คราวจันทึก ปอภ.10
8 126250702013-4 นางสาวสิรณี รัตนเพ็ชร ปอภ.10
9 126250702017-5 นางสาวชนากานต์ ศรสันติ์ ปอภ.10
10 126250702018-3 นางสาวณัฐชยา ครุฑเครือ ปอภ.70
11 126250702019-1 นางสาวณัฐณิชา จักรสุข ปอภ.70
12 126250702020-9 นางสาวอัมพิกา กริชชูเกียรติ ปอภ.10
13 126250702021-7 นางสาวสิริอาภา กิจเจริญ ปอภ.10
14 126250702022-5 นางสาวธิดารัตน์ กระสันติ์ ปอภ.10
15 126250702024-1 นายธีรพล บุญทองโท ปอภ.10
16 126250702026-6 นางสาวจารุวรรณ แซ่เอ็ง ปอภ.10
17 126250702027-4 นายธราธิป โภคบูรณ์ ปอภ.10
18 126250702028-2 นายชัยพัฒน์ สร้อยทอง ปอภ.10
19 126250702029-0 นางสาวกัญญาวีร์ รัตนวินัยธร ปอภ.10
20 126250702031-6 นางสาวสิริวิมล ภัสสิริกุล ปอภ.10
21 126250702032-4 นายชัยรัตน์ พิชัยสวัสดิ์ ปอภ.10
22 126250702033-2 นางสาวธัญรดา นันตา ปอภ.10
23 126250702034-0 นางสาวรัชญา เอี่ยมมาก ปอภ.10
24 126250702035-7 นางสาวพีรดา รองทอง ปอภ.10
25 126250702036-5 นางสาวชุติมา ปั้นทอง ปอภ.10
26 126250702037-3 นางสาวพนิตพิชา โพธิ์วัง ปอภ.10
27 126250702039-9 นางสาวพรรณี สุกิตติสกุลชัย ปอภ.10
28 126250702040-7 นางสาวเบญจมาศ อภิรักษ์กิจโกศล ปอภ.10
29 126250702041-5 นางสาวศศิธร พลายแก้ว ปอภ.10
30 126250702042-3 นายสรัญ จิระธนากุลวัฒน์ ปอภ.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน