เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาGE2201101 : English 1
กลุ่ม3
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 126250702101-7 นายอนิรุต กันยาคำ ปอภ.10
2 126250702102-5 นายพลวัต บุญเลี้ยง ปอภ.10
3 126250702103-3 นางสาวศิโรรัตน์ จันทสุวรรณ ปอภ.10
4 126250702104-1 นายมีสตางค์มาก เกิดพร ปอภ.10
5 126250702105-8 นางสาวณัฐกมล กระจกเหลี่ยม ปอภ.10
6 126250702106-6 นายปุญญพัฒน์ ชูสุ่น ปอภ.10
7 126250702107-4 นางสาวณัฐรดา สุขท่าพูด ปอภ.10
8 126250702108-2 นางสาวศศลักษณ์ บุตรเมือง ปอภ.10
9 126250702109-0 นางสาวอภิษฐาชนก กิตติบุญถวัลย์ ปอภ.10
10 126250702111-6 นางสาวณัฐชยา ภูมิไชยา ปอภ.10
11 126250702112-4 นางสาวธัญรดา มูลมั่ง ปอภ.10
12 126250702114-0 นางสาวอลิศา จูค้า ปอภ.10
13 126250702120-7 นายอานนท์ เมษาดี ปอภ.10
14 126250702121-5 นายอินทร เกตุแก้ว ปอภ.10
15 126250702122-3 นางสาวอารยา สอนจิตร์ ปอภ.10
16 126250702124-9 นางสาวชาลิสา คงวัฒนา ปอภ.10
17 126250702125-6 นายจิรวัฒน์ วรานุตร ปอภ.10
18 126250702126-4 นางสาวนฤพรรณ มีฤกษ์ ปอภ.10
19 126250702127-2 นางสาวกรพินธุ์ อินทรอักษร ปอภ.10
20 126250702128-0 นายวิชญ์พล เลิศศิริ ปอภ.10
21 126250702129-8 นางสาวสุภารัตน์ อังกุล ปอภ.10
22 126250702130-6 นางสาวคณารัตน์ นิยมญาติ ปอภ.10
23 126250702131-4 นางสาวนรินทร์ สมบูรณ์ ปอภ.10
24 126250702133-0 นางสาวลักษณ์พร สิทธิทรัพย์ธน ปอภ.10
25 126250702134-8 นางสาวเบญจพร บุญเฮียะ ปอภ.10
26 126250702135-5 นางสาวธันยพร ประเสริฐศิลปกุล ปอภ.10
27 126250702136-3 นางสาวมัณฑนา เฟื่องอิ่ม ปอภ.10
28 126250702137-1 นางสาวกชพร สันติวัฒนกุล ปอภ.10
29 126250702138-9 นางสาวปาริฉัตร กองเพชร ปอภ.10
30 126250702139-7 นางสาวธารวิมล โสนะแสง ปอภ.10
31 126250702140-5 นางสาวกิตติกา ปราบอินทร์ ปอภ.10
32 126250702141-3 นางสาวจินต์จุฑา กิจพัฒน์ ปอภ.10
33 126250702142-1 นางสาวกรกนก บุญหล้า ปอภ.10
34 126250702240-3 นางสาวอารียา สายตา ปอภ.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน