เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาGE2200101 : Technical English
กลุ่ม4
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 126050702123-5 นายกานต์ สุประภากร ปอภ.10
2 126050702139-1 นางสาวปามิภา เรียงสาทร ปอภ.10
3 126150702202-5 นางสาวอัจฉราวิไล ลักษณะสุต ปอภ.10
4 126150702204-1 นางสาวอภิชญา อินทราชัย ปอภ.10
5 126150702205-8 นายพัชญ์พล พสิษฐ์จิรกุล ปอภ.10
6 126150702206-6 นายนนทภัทร สมรรคนัฎ ปอภ.10
7 126150702208-2 นางสาวอรปวีณา อ้อยหวาน ปอภ.10
8 126150702210-8 นางสาวรุ่งนภา ใจอุ่น ปอภ.10
9 126150702211-6 นางสาวชญานิศ แดงสอน ปอภ.10
10 126150702212-4 นางสาวชลธิชา ศักดิ์วิเศษวงศ์ ปอภ.10
11 126150702215-7 นางสาวเกวลิน ถาวรนิละ ปอภ.10
12 126150702217-3 นายทีปกร ปุษยะนาวิน ปอภ.10
13 126150702219-9 นางสาวลักษมี จิรชัยรัตนสิน ปอภ.10
14 126150702220-7 นางสาวอริศรา เอี่ยมพ่วง ปอภ.10
15 126150702221-5 นางสาวธนรัตน์ คล้ายสวัสดิ์ ปอภ.10
16 126150702224-9 นายวีรกร ชาตะนะทุ ปอภ.10
17 126150702225-6 นายธีรนภ ศักดิ์โพธา ปอภ.10
18 126150702226-4 นายนพกร ลีวิริยะกุล ปอภ.10
19 126150702227-2 นางสาวณัฐธนัน ภูมี ปอภ.10
20 126150702228-0 นางสาวธนัชพร ชากระโทก ปอภ.10
21 126150702230-6 นางสาวจิราพร จันทร์หัวโทน ปอภ.10
22 126150702232-2 นางสาวมณียา พรหมมานะ ปอภ.10
23 126150702233-0 นางสาวปุญชรัสมิ์ จำปาเงิน ปอภ.10
24 126150702238-9 นางสาวทิพวัลย์ สุรัญญาพฤติ ปอภ.10
25 126150702239-7 นางสาวพิมพ์ชนก ลียะกิตติพร ปอภ.10
26 126150702327-0 นางสาวธัญกร ศิริชุ่มพล ปอภ.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน