เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาHE2041403 : Seminar in Home Economics
กลุ่ม1
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 126160702001-0 นายธนากร เฮ้าจัตุรัส ตอภ.10
2 126160702002-8 นางสาวปัณณิกา สูญกลาง ตอภ.10
3 126160702003-6 นายทนงศักดิ์ เอียดแก้ว ตอภ.10
4 126160702004-4 นางสาวไอลดา หลุดกระโทก ตอภ.10
5 126160702005-1 นางสาวสริญญา เนื่องจำนงค์ ตอภ.10
6 126160702006-9 นางสาวศิโรชา จันทร์ขำ ตอภ.10
7 126160702007-7 นางสาวชนาทร ตั้งสันติสุขสกุล ตอภ.10
8 126160702008-5 นายณัฐวุฒิ เสือเหม็ง ตอภ.10
9 126160702009-3 นางสาววริษา สุวิชาธิการ ตอภ.10
10 126160702010-1 นางสาววรรณภา ณ ระนอง ตอภ.10
11 126160702011-9 นายวรณัฐ ศรีสุวรรณ์ ตอภ.10
12 126160702012-7 นายอิสระภาพ พลเยี่ยม ตอภ.10
13 126160702013-5 นายสุรวิชญ์ ยศพลเสนีย์ ตอภ.10
14 126160702014-3 นางสาวกานต์ตะวัน ประเพณี ตอภ.10
15 126160702015-0 นายชัยสิทธิ์ เอี่ยมอินทร์ ตอภ.10
16 126160702018-4 นางสาวพรวารี คำสักดี ตอภ.10
17 126160702019-2 นางสาวกรกช นุชนารถ ตอภ.10
18 126160702020-0 นายอภิวัต ศรีวิเชียร ตอภ.10
19 126160702021-8 นางสาวสุวนันท์ ม่วงรัตนศิริ ตอภ.10
20 126160702022-6 นางสาวชนนิกานต์ หลำใจซื่อ ตอภ.10
21 126160702023-4 นายรัฐกิตติ์ เจริญฐิติธนาโชติ ตอภ.10
22 126160702024-2 นายสมศิลป์ ทองเล็ก ตอภ.10
23 126160702025-9 นายชาติชาย สีลาพา ตอภ.10
24 126160702026-7 นางสาวเบญจรัตน์ ธนะตระกูลพาณิช ตอภ.10
25 126160702027-5 นายพัฒนันท์ กัญญาคำ ตอภ.10
26 126160702028-3 นางสาวสุมลธา แสวงหา ตอภ.10
27 126160702029-1 นางสาวจารุวรรณ มาตูเลีย ตอภ.10
28 126160702030-9 นางสาวสุทธาสินี โกสุโท ตอภ.10
29 126160702031-7 นางสาวณัฎฐณิชา พรหมน้ำดำ ตอภ.10
30 126160702032-5 นางสาวพาณินี นันกลาง ตอภ.10
31 126160702033-3 นายชนพัฒน์ ขำศรีทรง ตอภ.10
32 126160702034-1 นางสาวธันย์ชนก ตุมตอง ตอภ.10
33 126160702036-6 นางสาวกัลยา เดชสุภา ตอภ.10
34 126160702037-4 นางสาวจันฑิมา เกาะหวาย ตอภ.10
35 126160702038-2 นางสาวสุชาวดี พิมพ์น้อย ตอภ.10
36 126160702039-0 นางสาวรุ่งทิวา ถนอมรอด ตอภ.10
37 126160702040-8 นางสาวสุพิชญา ศรีอำไพ ตอภ.10
38 126160702041-6 นางสาวอัญชสา ต่ายเทศ ตอภ.10
39 126160702042-4 นางสาวนิฤชา อ่วมประเสริฐ ตอภ.10
40 126160702043-2 นางสาวปุณยวีร์ เชี่ยวชาญ ตอภ.10
41 126160702044-0 นางสาวสุพรรณี ปุยะติ ตอภ.10
42 126160702045-7 นางสาวสุณิตรา น้อยยืนยง ตอภ.10
43 126160702046-5 นางสาวซันนี่  ตอภ.10
44 126160702047-3 นางสาวพชรัตน์ บุญราศรี ตอภ.10
45 126160702048-1 นางสาวกรานต์ชนิดา บุญมาก ตอภ.10
46 126160702049-9 นางสาวนนฑกานต์ ประเสริฐสุข ตอภ.10
47 126160702050-7 นางสาวภัสราพร สร้อยดอกสน ตอภ.10
48 126160702051-5 นางสาวมานิตา โล่ห์รักษา ตอภ.10
49 126160702054-9 นางสาววัลย์วิดา เจริญ ตอภ.10
50 126160702056-4 นางสาวธนพร โชคท่าพระ ตอภ.10
51 126160702057-2 นายพศุตม์ ภาคทวี ตอภ.10
52 126160702058-0 นางสาวอรวรรณ ต่อยอด ตอภ.10
53 126160702059-8 นางสาวเอเชีย กลีบบัว ตอภ.10
54 126160702061-4 นางสาวทฤฒมน แสงจันทร์ดา ตอภ.10
55 126160702062-2 นางสาวศุภิสรา เทพคำปลิว ตอภ.10
56 126160702063-0 นางสาวญาณิศา สุดโต ตอภ.10
57 126160702064-8 นางสาวฐิณัฐฏา ไทยบู่ ตอภ.10
58 126160702065-5 นางสาวมณีมณฑ์ โกมลกนก ตอภ.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน