เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาHE2031101 : Home Economics Entrepreneurship
กลุ่ม8
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 126250703128-9 นายรติ รอดโต ปออ.10
2 126250703202-2 นางสาวจิรัชญา ทองจรรยา ปออ.70
3 126250703203-0 นางสาวชนิดา หนูเขียว ปออ.10
4 126250703204-8 นางสาวกุลภัสสร์ เพ็งคล้าย ปออ.10
5 126250703205-5 นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์นา ปออ.10
6 126250703206-3 นายนราวิชญ์ ชอบวิทยาคุณ ปออ.10
7 126250703207-1 นางสาวสุพิชญา ประทุมทอง ปออ.10
8 126250703208-9 นางสาวศุภัชชา จันทิตย์ ปออ.10
9 126250703209-7 นายอนุวัฒน์ วินตัน ปออ.10
10 126250703211-3 นางสาวมุฑิตา ชาญทวีคุณ ปออ.10
11 126250703212-1 นางสาววรรณกานต์ นิ่มถนอม ปออ.10
12 126250703213-9 นายภูมิรพี ศรพรหม ปออ.10
13 126250703214-7 นางสาวศศิกาญจน์ เทศมาสา ปออ.10
14 126250703215-4 นางสาวศศิธร สดมพฤกษ์ ปออ.10
15 126250703216-2 นายธรรมรัฐ ยุติธรรม ปออ.10
16 126250703217-0 นางสาวจุฑารัตน์ หลายพา ปออ.10
17 126250703218-8 นางสาวสิริรักษ์ สุริยะเรืองชัย ปออ.10
18 126250703219-6 นางสาวกัญญารัตน์ ขุนณรงค์ ปออ.10
19 126250703220-4 นางสาวรสสุคนธ์ ตันปิงเมือง ปออ.10
20 126250703221-2 นางสาวปภาวี พันธ์บุญ ปออ.10
21 126250703223-8 นายอนิทนันทน์ หริณเชษภิภัฏ ปออ.10
22 126250703224-6 นายอธิพัฒน์ ธนสมบูรณ์ ปออ.10
23 126250703225-3 นางสาวอาทิตยา เที่ยงธรรม ปออ.10
24 126250703226-1 นางสาวนริศรา คูณพันธ์ ปออ.10
25 126250703227-9 นางสาวปริศนา ทาสี ปออ.10
26 126250703228-7 นายจีรศักดิ์ เหล็กสูงเนิน ปออ.10
27 126250703229-5 นางสาวพนัสธิดา อินทร์สวัสดิ์ ปออ.10
28 126250703230-3 นางสาวภัทรานิษฐ์ ทองนุช ปออ.10
29 126250703231-1 นายพิสิษฐ์ ทองจันทร์มูล ปออ.70
30 126250703232-9 นางสาวภัทราพร พรมจรรย์ ปออ.10
31 126250703233-7 นายสหัสทัศน์ ชิวหา ปออ.10
32 126250703234-5 นายกุลกิตติ แพถนอม ปออ.10
33 126250703235-2 นางสาวณัฐวรา โต๊ะดี ปออ.10
34 126250703236-0 นางสาววาริญร์ องอาจ ปออ.10
35 126250703237-8 นางสาวพิชชาภา ต่ายเทศ ปออ.10
36 126250703238-6 นางสาวพัสตราภรณ์ อินทรชิต ปออ.10
37 126250703239-4 นายปฏิภาณ ทับสาร ปออ.10
38 126250703240-2 นายสรายุทธ แซ่ลิ้ม ปออ.10
39 126250703241-0 นายจอมทัพ อินทรสาลี ปออ.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน