เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาHE2045201 : Elderly Psychology
กลุ่ม1
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 126150704006-8 นางสาวกมลวรรณ รอดเชื้อจีน ปบค.10
2 126150704007-6 นางสาวสินารักษ์ ธงไพร ปบค.10
3 126150704008-4 นางสาวปภัสรา ทองสรวง ปบค.10
4 126150704014-2 นางสาวโชติกา ลิมป์วิริยะกุล ปบค.10
5 126150704016-7 นางสาวยลรดี พวงคำ ปบค.10
6 126150704018-3 นางสาวพิมพ์วิภา รับรอง ปบค.10
7 126150704021-7 นางสาววรรณมณี สุขวิบูลย์ ปบค.10
8 126150704023-3 นางสาวอทิติยา มิ่งแก้ว ปบค.10
9 126150704026-6 นางสาวสุพิชญา แซ่อั้ง ปบค.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน