เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาTF2012101 : Orientation in Garment Technology
กลุ่ม1
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 136260601001-8 นางสาวปานตะวัน สมสวย ททส.10
2 136260601004-2 นางสาวแสงอ่อง ลุงอู ททส.10
3 136260601005-9 นางสาวปรัชญาวี เมืองโสม ททส.10
4 136260601006-7 นางสาวรุ่งอรุณ โคตรภัทร์ ททส.10
5 136260601007-5 นายอัครพล สิงหภูมิ ททส.10
6 136260601008-3 นางสาวโสรยา นพกูล ททส.10
7 136260601009-1 นางสาวอทิติยา อ่วมคง ททส.10
8 136260601010-9 นางสาวพรอนันต์ สอิ้งทอง ททส.10
9 136260601011-7 นางสาวพุธิตา สารานิตย์ ททส.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน