เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาHR : Home Room
กลุ่ม127
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 136050602005-3 นายพัสกร พวงศรี ปคม.10
2 136050602013-7 นายอรชุน จันทนาม ปคม.10
3 136050602014-5 นายอินทนนทร์ ดอกพุฒ ปคม.10
4 136050602015-2 นางสาวพัชรีรัตน์ ทวีสัตย์ ปคม.10
5 136050602016-0 นายธีรวุฒิ บุญมี ปคม.10
6 136050602017-8 นางสาวอรพรรณ มาเสงี่ยม ปคม.10
7 136050602019-4 นายอรรณวรรธน์ เสาว์สุรินทร์ ปคม.10
8 136050602023-6 นางสาวเกศมณี ศรีสุข ปคม.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน