เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาGE2300104 : Quality of Life and Social Skill Development
กลุ่ม8
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 136250604002-4 นางสาววิชญาดา หอมกลิ่นคล้าย ปบผ.10
2 136250604003-2 นายธนดล เขตนิมิตร ปบผ.10
3 136250604005-7 นายพงศธร คณาชอบ ปบผ.10
4 136250604006-5 นางสาวศิวพร กิ่งแก้ว ปบผ.10
5 136250604007-3 นางสาวธนารัตน์ พิมศร ปบผ.70
6 136250604008-1 นายณัฐวุฒิ ทองนอก ปบผ.10
7 136250604009-9 นางสาววาทินี การดี ปบผ.10
8 136250604010-7 นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์สกุล ปบผ.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน