เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาTF2012101 : Orientation in Garment Technology
กลุ่ม1
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 136250601001-9 นางสาวณัฐกาญจน์ ศรียศสมบัติ ปทส.10
2 136250601002-7 นางสาวตติยา มานะเพียรเพิ่ม ปทส.10
3 136250601004-3 นางสาวธนพร ทองอุ่น ปทส.10
4 136250601005-0 นายสิริวัฒน์ วงค์ศรี ปทส.10
5 136250601006-8 นายภูริน บุญฤทธิ์ ปทส.10
6 136250601007-6 นางสาวพาอัมพร หาญอาษา ปทส.10
7 136250601008-4 นางสาวทัศนีย์ บุญเลี้ยง ปทส.10
8 136250601009-2 นางสาวปรียานุช โพธิ์คำฉาย ปทส.10
9 136250601010-0 นางสาววรงกรณ์ สันติปาตี ปทส.10
10 136250601011-8 นางสาวอารีพร ธรรมเที่ยง ปทส.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน