เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาTF2001109 : Textile industrial Management
กลุ่ม1
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 136050601003-9 นางสาวณัฐวรรณ์ สมุทรถา ปทส.10
2 136050601007-0 นางสาวสุวิกรานต์ แสนสุข ปทส.10
3 136050601011-2 นางสาวกิตินาฏ มหาสิงห์ ปทส.10
4 136050601014-6 นางสาวจรัญญา แซ่เจี่ย ปทส.10
5 136050601017-9 นางสาวสุดา อินพนา ปทส.10
6 136050601019-5 นางสาวจิราพร สีดาว ปทส.10
7 136050601023-7 นางสาวอภิญญา สุขเมือง ปทส.10
8 136050601024-5 นางสาวศุกร์ศิริ แสงสมุทร์ ปทส.10
9 136050601025-2 นางสาวชนม์นิภา แสงสมุทร์ ปทส.10
10 136050601027-8 นางสาวอาทิตยา ลีนาวงศ์ ปทส.10
11 136050601028-6 นางสาวสุภานัน ศุภฤกษ์สิริกุล ปทส.10
12 136050601029-4 นางสาวพิรชา ทองอุทัย ปทส.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน