เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาTF2001110 : Textile Materials
กลุ่ม1
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 136150601001-1 นางสาวศจีรัตน์ โกศลดิลก ปทส.10
2 136150601002-9 นายนพายุ หะชะชู ปทส.10
3 136150601003-7 นางสาวเบญญาภา เลิศฤทธิ์ปัญญากุล ปทส.10
4 136150601004-5 นางสาวพรรณรังสี ยุทธวรวิทย์ ปทส.10
5 136150601006-0 นางสาวกฤติมา ชารัมย์ ปทส.10
6 136150601007-8 นางสาววิภาวัน หมากปรุง ปทส.10
7 136150601008-6 นางสาวลลิดา เหมือนนึก ปทส.10
8 136150601009-4 นางสาววนิดา สุดใจ ปทส.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน