เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาTF2001110 : Textile Materials
กลุ่ม2
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 135950601016-3 นายมณินทร ดำน้อย ปทส.10
2 135950601031-2 นางสาวชนัดฎาภรณ์ จันทร์สี ปทส.10
3 135950601032-0 นายธีร์ธนัตถ์ สิทธานุวัตร ปทส.10
4 135950601035-3 นางสาวสุณิตา สุปัตติ ปทส.10
5 135950601040-3 นายธีรศักดิ์ คำสุข ปทส.10
6 136150602001-0 นางสาวศุภาวรรณ ปัดคำ ปคม.10
7 136150602002-8 นางสาวสิปาง โดยมาก ปคม.10
8 136150602003-6 นางสาวกมลรัตน์ ปุยสำลี ปคม.10
9 136150602004-4 นางสาวเนตรนรินทร์ เธียรประยูร ปคม.10
10 136150602008-5 นางสาวอังศุกาญจน์ เจริญศรี ปคม.10
11 136150602009-3 นางสาวรักชนก สุขสมพงษ์ ปคม.10
12 136150602011-9 นางสาวมลธิชา บู่บาง ปคม.10
13 136150602012-7 นางสาวภัทรสุดา ระวิเวช ปคม.10
14 136150602013-5 นางสาวอรปรียา ด้นประดิษฐ ปคม.10
15 136150602014-3 นางสาวเมธาวี จันทพรึก ปคม.10
16 136150602015-0 นางสาวฐิติกาญจน์ เกศทิน ปคม.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน