เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชา01313103 : Bar Operation and Management
กลุ่ม1
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 ศิลปศาสตร์
1 075950102054-0 นายสิริศักดิ์ ศรีไชย ปรร.10
2 076050102001-9 นางสาวโสรยา ปัญญา ปรร.10
3 076050102003-5 นางสาวสุพรรษา รอบแคว้น ปรร.10
4 076050102004-3 นางสาวอรวรรณ วิชิตวรกุล ปรร.10
5 076050102005-0 นางสาวกฤติมา มีชัย ปรร.10
6 076050102006-8 นางสาวศศิวิมล ปาวะลี ปรร.10
7 076050102007-6 นางสาวชมิตา เที่ยงพานิช ปรร.10
8 076050102011-8 นางสาวจณิสตา กลับทับลัง ปรร.10
9 076050102013-4 นางสาวพรพิตรา ชมภูมาศ ปรร.10
10 076050102014-2 นางสาววชิราภรณ์ เกื้อกูลราษฎร์ ปรร.10
11 076050102017-5 นางสาวณิชาภัทร ธิกูล ปรร.10
12 076050102018-3 นางสาวปุณยภา ชัยสิริวงศ์สว่าง ปรร.10
13 076050102019-1 นางสาวรัตนาวดี นามโคตร ปรร.10
14 076050102021-7 นางสาวดารัณ มีสวัสดิ์ ปรร.10
15 076050102022-5 นายอภิสิทธิ์ ศรีเพ็ญ ปรร.10
16 076050102023-3 นางสาวพัชรินทร์ ดำหงษ์ ปรร.10
17 076050102024-1 นางสาววรัญญา ลาภรวยทรัพย์ ปรร.10
18 076050102025-8 นางสาวนภาพร ศรีอุดร ปรร.10
19 076050102027-4 นางสาวสุดารัตน์ มาตย์วิเศษ ปรร.10
20 076050102028-2 นางสาวณิชากร ดาราทิพย์ ปรร.10
21 076050102029-0 นางสาวนภัสวรรณ แจ้งพะเนียด ปรร.10
22 076050102030-8 นางสาวนภัสสร สุขปลั่ง ปรร.10
23 076050102031-6 นางสาวชุติมณฑ์ พันธุ์ดี ปรร.10
24 076050102032-4 นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วพวง ปรร.10
25 076050102033-2 นายธนพล สองสมาน ปรร.10
26 076050102036-5 นายฑิฏิพันธ์ หงษ์คำ ปรร.10
27 076050102037-3 นางสาวขนิษฐา พรมกล่ำ ปรร.10
28 076050102038-1 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรเทวชีวิน ปรร.10
29 076050102039-9 นางสาวกนิษฐา คนทาน ปรร.10
30 076050102040-7 นายศรายุทธ อ่วมกระทุ่ม ปรร.10
31 076050102041-5 นางสาวสิรินทรา นรินคำ ปรร.10
32 076050102042-3 นางสาวอัญวีณ์ ฉัตรเรืองพงศ์ ปรร.10
33 076050102043-1 นางสาวกชมน เปรมเพชร ปรร.10
34 076050102044-9 นางสาวกัญญารัตน์ โคตรตะวงค์ ปรร.10
35 076050102045-6 นางสาวแคทรียา ขาวสว่าง ปรร.10
36 076050102047-2 นายพสิษฐ์ วงษ์ฮ้อเจริญ ปรร.10
37 076050102048-0 นางสาวยุพเรศ ผ่องโสภณ ปรร.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน