เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชา01313103 : Bar Operation and Management
กลุ่ม2
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับ รหัสชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 ศิลปศาสตร์
1 075950102031-8 นายโสภณ เกตุเเก้ว ปรร.10
2 076050102049-8 นายจักรกฤษณ์ อัคสูข ปรร.70
3 076050102050-6 นายชนาธิป มะตัง ปรร.10
4 076050102051-4 นางสาวธัญลักษณ์ ประภัสสร ปรร.10
5 076050102052-2 นางสาวณัฐนันท์ เพชรนาค ปรร.10
6 076050102053-0 นางสาวญาณิน หล่อวิจิตร ปรร.10
7 076050102054-8 นายชยพล จันทรเกษ ปรร.10
8 076050102055-5 นางสาวพิจิตรา เลิศบรรเจิดจิต ปรร.10
9 076050102060-5 นางสาวสุขฤทัย อรสุขศรี ปรร.10
10 076050102062-1 นางสาวณัฐวดี ฤทธิชัย ปรร.10
11 076050102064-7 นางสาววรรณภัสสร แน่พิมาย ปรร.10
12 076050102065-4 นางสาวมาริษา ถาวรพัฒน์ ปรร.10
13 076050102072-0 นายณัฐพร นฤทุมนาการ ปรร.10
14 076050102073-8 นางสาวสวรรยา สุจันทา ปรร.10
15 076050102074-6 นางสาวธัญญลักษณ์ จันทฤกษ์ ปรร.10
16 076050102075-3 นางสาวพัทธนัน อ้วนเเก้ว ปรร.10
17 076050102076-1 นายภควัฒน์ นุชรักษา ปรร.10
18 076050102077-9 นางสาวปริมปราชญ์ อมรชร ปรร.10
19 076050102078-7 นางสาววชิรากร หรั่งโพธิ์ ปรร.10
20 076050102102-5 นายธนรัตน์ วิมูลชาติ ปรร.10
21 076050102103-3 นางสาวนภัสสิริ โพล้งละ ปรร.10
22 076050102104-1 นายวรวุฒิ ทองทา ปรร.10
23 076050102106-6 นางสาวพิชญา มีมา ปรร.10
24 076050102110-8 นางสาวรตินัฎฐ์ พรมแก้ว ปรร.10
25 076050102112-4 นางสาวณัฐวดี ชินสร้อย ปรร.10
26 076050102114-0 นายธนา เเซ่เบ๊ ปรร.10
27 076050102115-7 นางสาววรลักษณ์ แซ่เจน ปรร.10
28 076050102117-3 นางสาวรุจรวี พร้อมเลิศ ปรร.10
29 076050102118-1 นางสาวณัฐกมล เกณิกานนท์ ปรร.10
30 076050102120-7 นางสาวชลิดา วงศรี ปรร.10
31 076050102121-5 นางสาวกัลยกร ประกฤตมาคุคาม ปรร.10
32 076050102122-3 นายจิตตากร สีเสียด ปรร.10
33 076050102123-1 นายอัฐพล มูลนาม ปรร.10
34 076050102125-6 นางสาวเสาวลักษณ์ แตงไทย ปรร.10
35 076050102128-0 นายทีปกร มั่นคง ปรร.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน