เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชาHE2021101 : Principles of Cookery and Nutrition
กลุ่ม1
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับรหัส ชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 126150705014-1 นางสาวกัญจนา จิตใส ปวอ.10
2 126150705013-3 นางสาวอภัสรา แห้วชิน ปวอ.10
3 126150705011-7 นางสาวศดานันท์ บุญโสภาพ ปวอ.10
4 126150705008-3 นางสาวรินรดา อมรทศพรพงศ์ ปวอ.10
5 126150705007-5 นางสาวอัมพวัน สุขนิล ปวอ.10
6 126150705006-7 นางสาวทักษิณา แก้วใหญ่ ปวอ.10
7 126150705005-9 นางสาวอิศริยาภรณ์ บุญศิริ ปวอ.10
8 126150705004-2 นางสาวณัฐริกา ผดุงวิโมกข์ ปวอ.10
9 126150705003-4 นางสาวเบญจมาศ ดีขำ ปวอ.10
10 126150705002-6 นางสาวพัณณ์ชัญญศร ฉายสุริยะ ปวอ.10
11 126150705001-8 นางสาวกุลพร พงษ์ไพร ปวอ.10
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน