เมนูหลัก

รายชื่อนศ.
รายวิชา06011109 : Textile Industrial Management
กลุ่ม1
ศูนย์มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่      
ลำดับรหัส ชื่อ-นามสกุล ไทยสาขาวิชาสถานภาพนักศึกษา
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 135950602033-7 นางสาวนิชารัศม์ นาสวาส ปคม.40
2 135950602031-1 นางสาวสุภัทรา ศิริทัย ปคม.40
3 135950602027-9 นายธนวัฒน์ สิทธิประสงค์ ปคม.10
4 135950602025-3 นางสาวกัลยาณี เสากุล ปคม.40
5 135950602023-8 นางสาวสุชญา คล้ายนก ปคม.40
6 135950602022-0 นางสาวอภิญญา แพ้ภูเขียว ปคม.40
7 135950602017-0 นายอรรณพ โรจน์สุธี ปคม.40
8 135950602015-4 นางสาวรวิภา ธรรมรงค์ ปคม.40
9 135950602011-3 นางสาวจุฑารัตน์ พวงทอง ปคม.40
10 135950602010-5 นางสาวธนพร นกยูงทอง ปคม.10
11 135950602009-7 นายอภิสิทธิ์ ชนาลักษณ์ ปคม.40
12 135950602008-9 นางสาวณัฐดา เราเจริญ ปคม.40
13 135950602007-1 นางสาวจารุวรรณ ดอกพิกุล ปคม.40
14 135950602006-3 นายนาวิน ก้อนนาค ปคม.40
15 135950602003-0 นางสาวอัจฉรา เทียนสว่าง ปคม.40
สถานภาพนักศึกษา :   10 = นักศึกษาปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = นักศึกษาลาพักการศึกษา  13 = นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน  15 = ขอคืนสภาพนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = นักศึกษาลาออก  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  75 = ศึกษาต่อ  80 = ถูกถอนสภาพนักศึกษา  81 = ย้ายสถานศึกษา  82 = ปิดสาขาวิชา  83 = ศึกษาไม่ครบหลักสูตร (โครงการแลกเปลี่ยน)  85 = เสียชีวิต  89 = สละสิทธิ์ ชำระเต็ม/ชำระบางส่วน  90 = นักศึกษาไม่มารายงานตัว  91 = ย้ายระดับการศึกษา  92 = ย้ายสาขาวิชา  97 = ข้ามสถานศึกษา  98 = ระบบเดิม  99 = ขาดการติดต่อ
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน