เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  หลักสูตรปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบสมัครแล้ว
  รับตรง ปริญญาเอก รอบที่ 1   
  วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ   
   D1-82101 : (แบบ 2.1)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ (ภาคสมทบเสาร์อาทิตย์)  1/256724 พ.ย. 2566 - 27 ก.พ. 2567
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่น และเป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามาไม่น้อยกว่า 7 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)500.00 บาท
   D1-82102 : (แบบ 2.2)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ (ภาคสมทบเสาร์อาทิตย์)  1/256724 พ.ย. 2566 - 27 ก.พ. 2567
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนดีมากซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)500.00 บาท
  วิศวกรรมศาสตร์   
   D1-80401 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน(ภาคสมทบ ส.&อา.)  1/256724 พ.ย. 2566 - 27 ก.พ. 2567
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)500.00 บาท
   D1-80402 : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (ภาคปกติ)  1/256724 พ.ย. 2566 - 27 ก.พ. 2567
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)500.00 บาท
  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
   D1-80701 : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาคสมทบวันอาทิตย์)  1/256724 พ.ย. 2566 - 27 ก.พ. 2567
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองในสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านคหกรรมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)500.00 บาท
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน