เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบช่วงวันประกาศผลการคัดเลือกสมัครแล้ว
  รับตรง ปริญญาเอก   
  บริหารธุรกิจ   
   60301 : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  2/256422 มิ.ย. - 19 ต.ค. 2564
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารธุรกิจและคุณสมบัติอื่น โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)1,000.00 บาท
  วิศวกรรมศาสตร์   
   60401 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (D.Eng ภาคปกติ)  2/256422 มิ.ย. - 19 ต.ค. 2564
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
เงื่อนไขการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (D.Eng)
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้


วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)1,000.00 บาท
   60402 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (D.Eng ภาคสมทบ)  2/256422 มิ.ย. - 19 ต.ค. 2564
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
เงื่อนไขการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (D.Eng)
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้


วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)1,000.00 บาท
   60403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (PhD ภาคสมทบ)  2/256422 มิ.ย. - 19 ต.ค. 2564
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
เงื่อนไขการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (PhD)
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามดุลพินิจของกรรมการผู้สัมภาษณ์
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้


วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)1,000.00 บาท
  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
   60701 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  2/256422 มิ.ย. - 19 ต.ค. 2564
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคหกรรมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้


วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
2. ชำระเงินค่าสมัครผ่าน เคาเตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขา
3. รอติดตามสถานะการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.aspภาคใน 1 - 2 วันทำการ
4. ติดตามวันและเวลาการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ผ่านปฏิทินกำหนดการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-665-3777 ต่อ 6302-9 , 6636 , 6409

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)1,000.00 บาท
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน